Regulamin Serwisu eatme.pl – aktualizacja z dnia:

1. Definicje:

Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu Eatme.pl

Eat me! Czas na obiad – Eat me Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-325, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000276038 NIP: 701 006 3715 REGON: 140 856 586

  • Użytkownik Serwisu Eat me.pl– to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez Eat me lub kupuje produkty Eat me bądź w Serwisie Eat me.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

Umowa – umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Eat me, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Usługi Eatme.pl– usługi dań gotowych potwierdzone drogą elektroniczną w Serwisie Eatme.pl przez Eat me na rzecz Użytkowników;

Produkty Eatme.pl – produkty sprzedawane Użytkownikom poprzez Serwis Eat me.pl przez Eat me stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej w ofercie wartości kalorycznej lub innej żywności.

Serwis Eatme.pl – to strona internetowa umieszczona pod adresem: www.eatme.pl  wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Eat me świadczy Użytkownikom Usługi Eatme i sprzedaje Produkty marki Eatme.

Abonament Eatme – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług Eat me lub za zakup Produktów Eatme.pl w wybranym okresie.

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Regulamin określa warunki i zasady:

a) korzystania z Eatme.pl świadczonych przez Eatme.pl na rzecz Użytkowników,

b) sprzedaży Użytkownikom Eatme.pl i Produktów Eatme.pl przez Eatme.pl  

c) realizacji płatności za Usługi Eatme.pl i Produkty Eatme.pl  

d) Właścicielem i administratorem Serwisu Eatme.pl jest Eat me Sp. z o.o.

e) Regulamin, występujący jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

 f) Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Eatme.pl oraz wygląd i treść Serwisu Eatme.pl stanowią własność Eat me Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi jednocześnie zawarcia ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Eatme.pl na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Eatme nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu Eatme.pl z wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których takie prawa równocześnie przysługują Eatme.pl  

g) Eatme informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci „Internet”, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi Eatme.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Eatme.pl   a Użytkownikiem. Eatme zwraca szczególną uwagę na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie Eatme.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu do konta lub udostępni te informacje osobom trzecim. Dotyczy to również sytuacji, gdy Użytkownik będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie Eatme.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

h) Eatme zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych i modernizacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu Eatme.pl może być utrudniony lub niemożliwy, w okresie trwania wyżej wymienionych prac. Eatme zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

i) Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Eatme.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Eatme nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za treści naruszające takimi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich niezwłocznego usuwania.

3. Warunki korzystania z Serwisu Eatme.pl

3.1. Warunki techniczne:

3.1.1. Dla korzystania z Serwisu Eatme.pl  konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych (www),

c) aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;

d) prawidłowo zainstalowany, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;

e) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej bądź Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przeglądarka Firefox w wersji 20 lub nowszej, bądź przeglądarka Safari w wersji 5.1 lub nowszej;

f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookie;

g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, obsługa     skryptów Java Script;

h) włączona obsługa okien wyskakujących tzw. (pop-up Windows);

i) dodanie prawidłowych adresów e-mail: biuro@eatme.pl  jako nadawców wiadomości w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji Eatme

3.2 Warunki formalne:

3.2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

3.2.2. Zakup Produktów Eatme.pl oraz niektóre z Usług Eatme.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

a) posiadają konto w Serwisie Eatme.pl

b) zalogowali się do swojego konta w Serwisie Eatme.pl

c) opłacili zakup Produktów Eatme.pl lub poszczególnych usług Eatme.pl jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

3.2.3. Konto w Serwisie Eatme.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował indywidualną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu do konta oraz wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail), którego używa. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3.3 Warunki ogólne

3.3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Eatme.pl wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby oraz adresu dostawy, na podstawie których Eatme.pl ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług Eatme.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów Eatme.pl z lekarzem i poinformować o tym Eatme.pl.

3.3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie Eatme.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie Eatme.pl nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie Eatme.pl do używania osobom trzecim.

3.3.4. Usługi Eatme.pl świadczone przez Eatme.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych, poglądowych, bądź czynów prowadzących do nieuczciwej konkurencji.

3.3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Eatme.pl i z Usług Eatme oraz do zakupu Produktów Eatme.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.3.6. Użytkownikowi w toku korzystania z Serwisu Eatme.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Eatme.pl lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

3.3.7. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, niezgodne z prawem lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi.

3.3.8. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich też materiałów,

3.3.9. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

3.3.10. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

3.3.11. publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,

3.3.12. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,

3.3.13. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług Eatme.pl

3.3.14. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług Eatme.pl w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu Eatme.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Eatme.pl przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług Eatme.pl i Produktów Eatme.pl prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług Eatme.pl i zakupem Produktów Eatme.pl

3.3.15. Eatme.pl zastrzega sobie prawo do:

a) czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług Eatme.pl, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

b) blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie Eatme.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

4. Usługi i produkty Eatme w Serwisie Eatme.pl

4.1. Zakres usług i produktów

4.1.1. Usługami Eatme.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Eatme są dania gotowe o przedłużonej trwałości. Pakowane za pomocą systemu MAP.

4.1.2. Produkty Eatme.pl są sprzedawane w postaci zestawów jak i pojedynczych dań, które mogą obejmować dowolną ilość dań.

4.2. Warunki składania zamówień:

4.2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie Eatme.pl jest:

  1. a) posiadanie aktywnego konta w Serwisie Eatme.pl

4.2.2. W celu skorzystania z Usług Eatme.pl lub dokonania zakupu Produktów Eatme.pl Użytkownik winien:

a) wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),

b) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.

c) wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

4.2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Eatme.pl zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

4.2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

4.2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT. Biuro Obsługi Klienta może odmówić wystawienia korekty danych firmowych, jeżeli Użytkownik nie wyraził chęci otrzymania faktury VAT podczas składania zamówienia i/lub nie podał niezbędnych do tego danych.

4.2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

4.2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Eatme.pl jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Eat me Sp. z o.o. w Serwisie Eatme.pl

4.2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4.2.8.1 Użytkownik składający zamówienie poprzez kontakt telefoniczny, zobowiązany jest do potwierdzenia szczegółów zamówienia otrzymanego drogą mailową, w szczególności wskazanych dni dostaw poprzez odpowiedź zwrotną do Biura Obsługi Klienta. BOK nie bierze odpowiedzialności za dane, które nie zostały potwierdzone przez Użytkownika.

4.2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Eatme lub Umowy sprzedaży Produktów Eatme.pl dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

4.2.10. Eatme zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

4.2.11. Eatme.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku, gdy adres dostawy znajduje się poza określoną strefą dostaw wskazaną na stronie internetowej: Eatme.pl

4.2.12. Eatme zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany godzin dostaw zamówienia w przypadku, gdy wskazana przez Użytkownika godzina jest znacząco inna niż wskazany na stronie internetowej zakres godzin dostaw dla konkretnych lokalizacji.

4.2.13. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4.3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Eatme

4.3.1. Zamówienia i zakup Produktów Eatme.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie Eatme.pl Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, miejscowościach i dzielnicach których aktualna lista jest dostępna na stronie www.eatme.pl.

4.3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Eatme zastrzega, że w okresach świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Eatme wcześniej poinformuje Użytkowników. Eatme zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.

4.3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Eatme jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres biuro@eatme.pl  lub telefonicznie pod numer wskazany w Serwisie Eatme.pl

4.3.4. Eatme zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu Eatme.pl do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów Eatme.pl wybranych w procesie Zamówienia.

4.3.5. Eatme.pl dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci faktury VAT wystawionej na podane w zamówieniu dane.

4.3.6. Eatme zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

4.3.7. złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

4.3.8. bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych Produktów Eatme.pl

4.3.9. braku uiszczenia zapłaty ceny za zamówione Produkty Eatme.pl

4.3.10.wskazane miejsce pozostawienia zamówienie stwarza zagrożenie dla kuriera dostarczającego zamówienie,

4.3.11. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.12. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie Eatme.pl, dla wybranego Produktu Eatme oraz do odbioru zamówionego Produktu Eatme

4.3.13. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny za zamówione Produkty Eatme poprzez dokonanie:

a) przelewu bankowego na rachunek Eat me Sp. z o.o. Bank mBank S.A. 03 1140 2062 0000 4099 2900 1001 w którego tytule należy wpisać numer otrzymanej faktury za zamówienie.

b) przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Eat me w systemie Przelewy 24. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA ul. Kanclerska 15 60 – 327 Poznań, NIP: 7792369887.

c) płatności kartą kredytową, których operatorem jest: PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A.

4.3.14. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty bądź przesłania potwierdzenia płatności do godziny 14:00 (poniedziałek-czwartek), 13:00 (piątek) na 1 dzień przed dostawą, wysyłka zamówienia zostaje przesunięte na kolejny dzień.

4.3.15. Eat me przysługuję prawo windykacji kwoty pełnej wartości zamówienia niezależnie od zawieszenia abonamentu.

4.4. Abonament Eat me:

4.4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z Usług Eatme.pl lub zakupu Produktów Eatme.pl jest posiadanie ważnego zamówienia na daną Usługę Eatme.pl lub Produkt Eatme.pl

4.4.4. Zryczałtowane ceny Produktu Eatme Usługi Eatme.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisie Eatme.pl

4.4.5. Ceny wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

a) przelewem bankowym

b) przelewem online drogą elektroniczną (BLIK, Przeewy24, PayU)

c) Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

d) nie ma możliwości płatności gotówką.

4.4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu Eatme.pl lub Usługi Eatme.pl jaką chce zakupić i ilości sztuk oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.4.9. Eatme.pl informuje, że promocje udostępniane na stronie internetowej nie łączą się.

5. Polityka prywatności Eatme.pl

5.1. Eatme.pl zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Eatme.pl pytań związanych z usługami i produktami Eatme.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

5.2. Eatme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-325 ul. Krakowskie Przemieście 14, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Ustawa o ochronie danych osobowych RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.  Eatme.pl może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Eatme.pl wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów Eatme.pl

5.3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Eatme.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Eatme.pl. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5.5. W Serwisie Eatme.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług Eatme.pl i sprzedaż produktów Eatme.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług Eatme.pl

5.6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług Eatme.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Eatme.pl adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Eatme.pl

6. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie Eatme.pl

6.1. Zablokowanie usług w Serwisie Eatme.pl

6.1.1. Eatme może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług Eatme.pl przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

6.1.2. Zablokowanie przez Eatme możliwości korzystania z danej Usługi Eatme.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

6.2. Zablokowanie konta w Serwisie Eatme.pl

6.2.1. Eatme może zablokować konto Użytkownika w Serwisie Eatme.pl w przypadku, gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

6.2.2. Zablokowanie przez Eatme konta Użytkownika w Serwisie Eatme.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich dostępnych usług.

6.2.3. Zablokowanie przez Eatme konta Użytkownika w Serwisie Eatme.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje zawieszenia realizacji dostaw.

6.3. Usunięcie konta w Serwisie Eatme.pl

6.3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres biuro@eatme.pl z prośbą o usunięcie własnego konta w Serwisie Eatme.pl.

 Eatme zobowiązuje się do usunięcia konta w ciągu dwóch dni roboczych od zarejestrowania prośby.

6.3.2. Eatme może usunąć konto Użytkownika w Serwisie Eatme.pl w przypadku, gdy Użytkownik:

a) pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,

b) narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie Eatme.pl

c) Użytkownik nie korzystał z Serwisu Eatme.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego zamówienia.

6.3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie Eatme.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

7. Reklamacje, przesunięcia dostaw oraz zmiana adresów dostaw.

7.1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług Eatme.pl lub zakupem Produktów Eatme.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: reklamacje@eatme.pl

b) telefonicznie 500-724-007 w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta,

c) BOK może odmówić przyjęcia reklamacji złożonej w inny sposób niż zamieszczone w punkcie a i b.

7.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem, datę, godzinę oraz ewentualnie zdjęcia poglądowe.

7.3. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości zamówienia czy błędów produkcyjnych przyjmowane są do 48 godzin od ich dostarczenia do Użytkownika.

7.4. Zgłoszenia dotyczące braku dostaw przyjmowane są do 48 godzin od planowanej daty dostawy.

7.5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Eatme stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Eatme.pl

Zgłoszenia przesyłane drogą SMS-ową, MMS-ową, za pośrednictwem Messengera, Facebooka lub w inny sposób niż podane powyżej nie są akceptowane, mogą zostać nierozpatrzone,

Zgłoszenia wysłane po godzinach pracy biura bądź w dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są zazwyczaj w najbliższym dniu roboczym i uwzględniają 2 dniowy okres wyprzedzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia przez biuro.  

W przypadku, gdy zgłoszenie, zgłoszone są poza wyznaczonymi warunkami – biuro może odmówić przyjęcia przesunięcia. 

7.6. Zmianę adresu dostawy należy zgłaszać drogą e-mail bądź telefonicznie maksymalnie do godziny 13:00 dnia roboczego, poprzedzającego dostawę.

7.7. Zmiany adresów, terminów dostaw w soboty przyjmowane

7.71. Wszelkie informacje dotyczące sposobu dostawy (np. przekazanie kodu do budynku) należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Eatme poprzez: dodanie informacji w polu uwag, podczas składania zamówienia w sklepie online, przesyłając informację w wiadomości e-mail na adres: biuro@eatme.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny: 500-724-007.  Informacje przekazane w inny sposób mogą nie zostać uznane.

7.8. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik ma obowiązek przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@eatme.pl do godziny 14:00 (pn-czw), oraz do godziny 13:00 (pt.). Potwierdzenia przesłane w sobotę lub w niedzielę nie będą rozpatrywane.

7.8.1. Potwierdzenia płatności przesłanie drogą SMS-ową nie będą akceptowalne.

7.8.2. Zwroty środków za anulowane zamówienia realizowane są maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych na wskazany numer konta.

7.8.3. Zwrot środków obowiązuje na kartę płatniczą Klienta

8. Postanowienia końcowe

8.1. Eatme zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

a) warunków świadczenia Usług Eatme.pl i sprzedaży produktów Eatme.pl

b) warunków korzystania z Usług Eatme.pl i zakupu produktów Eatme.pl

c) funkcjonalności Serwisu Eatme.pl

d) obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie

8.3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia

8.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

8.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.